miércoles, 13 de febrero de 2013

LA VERITÀ/LA VERDAD/LA VERITAT

Vivim un infern, el pitjor moment de la història de l'humanitat des de fa molts d'anys, des de el segle passat, des de el crack del 1929. Estem en estat de crisi, una crisi crònica, com una malaltia sense cura. No vivim en llibertat perquè l'arrogància dels que creuen haver vençut el feixisme i el comunisme no ens deixa créixer, ni com a persones, ni a les nostres idees. 
Aquí ningú ha vençut a ningú, aqui tot segueix igual, i penso que no es tracti només de xoriços o corrupució, es tracta de que renunciem a la veritat, el veritable problema és que potser no existeixi una vertitat absoluta. Com podem arribar a la solució sense una veritat?


Vivimos un infierno, el peor momento de la historia de la humanidad desde hace muchos años, desde el siglo pasado, desde el crack del 1929. Estamos en estado de crisis, una crisis crónica, como una enfermedad terminal. No vivimos en libertad porque la arrogancia de los que piensan haber vencido al fascismo y al comunismo no nos deja crecer, ni como personas, ni a nuestras ideologías.
Aquí nadie ha ganado a nadie, aquí todo sigue igual, y pienso que no se trate sólo de chorizos o corrupción, se trata de que renunciamos a la verdad, el verdadero problema es que puede que no exista una verdad absoluta. ¿Cómo podemos llegar a una solución sin una verdad?


Ci tocca viviere un inferno, il peggiore momento della storia dell'umanità da tanti anni fa, dal secolo scorso, dal crack del 1929. Siamo in uno stato di crisi permanente, come se si trattasse di una malattia che non guarisce. Non viviamo in libertà perchè l'arroganza di coloro che pensano aver vinto il fascismo ed il comunismo non ci fa crescere, ne come persone, neppure alle nostre ideologie.
Qui nessuno ha vinto niente, qui tutto continua uguale, e penso che non si tratti soltanto di ladri e corrotti, ma del fatto che rinunciamo alla verità, il vero problema é che può darsi che non esista una verità assoluta. Allora...mi chiedo, come possiamo arrivare ad una soluzione senza una verità?

No hay comentarios: