viernes, 7 de mayo de 2010

OFENSA Y DAÑO. OFENSA I DANY. OFFESA E DANNO.

LA CRITIQUE


Marco Aurelio nella Roma del secolo II discerneva molto bene fra offesa e danno. Erano altri tempi, e ci si trovava di fronte ad una società in cui il senso civico era piú presente che nell'attuale. Adesso i pensatori e filosofi non sviluppano piú idee brillanti e profonde come allora. Oggi ci confrontiamo con una civiltà che trascura pensieri e riflessioni, in cui tutto scorre velocemente mescolando in molte occasioni l'offesa con il danno, quello che invece nell'epoca dell'Impero Romano non avveniva. L'Imperatore romano Marco Aurelio, professava che se elimini la tua opinione eliminerai anche il lamento, ed eliminando il lamento "mi sono offeso" , l'offesa sparirá. Signori, dobbiamo essere coscienti che viviamo in una societá di permalosi, basta una semplice critica per far sí che uno si senta offeso, perché non riflette in modo adeguato circa l'opinione che ha sviluppato sulla critica. Nell' attuale secolo le persone si offendono accusando gli altri di essere stati danneggiati e per di piú vengono apoggiati da un sistema che restringe le libertà individuali.

ESPAÑOL

Marco Aurelio en la Roma del siglo II diferenciaba entre ofensa y daño. Eran otros tiempos y nos encontrábamos con una sociedad en la que el sentido cívico estaba más presente. Ahora los pensadores y filósofos no desarrollan ideas tan brillantes y profundas como entonces. Hoy nos enfrentamos a una civilización que no cuida los pensamientos y reflexiones, en la que todo transcurre velozmente mezclando en muchas ocasiones la ofensa con el daño, lo que en cambio en la época del Imperio Romano no sucedía. El Emperador romano Marco Aurelio, profesaba que si eliminas tu opinión eliminarás también el lamento, y eliminando el lamento "me he ofendido", la ofensa desaparecerá. Señores, tenemos que ser conscientes de que vivimos en una sociedad de gente pusilánime y que se ofende con facilidad, porque no reflexiona de forma adecuada sobre la opinión que ha desarrollado a raíz de una crítica hacia su persona. En el actual siglo las personas se ofenden acusando a los demás de haber sido dañados o perjudicados y además están apoyados por un sistema que restringe las libertades individuales.

CATALÀ

Temps era temps quan Marco Aurelio en la Roma del segle II diferenciava entre ofensa i dany. Aleshores ens trobávem amb una societat en la qual el sentit cívic estava més present. Ara els pensadors i filósofs no desenvolupen idees tan brillants i profundes com llavors. Avui ens enfrontem a una civilització que no cuida els pensaments i reflexions, tot transcorre veloçment, barrejant en moltes ocasions l'ofensa amb el dany, el que en canvi, en l'época de l'Imperi Romà no succeïa. L'Emperador romà Marco Aurelio professava que si elimines la teva opinió, eliminaràs també la queixa, i eliminant la queixa "m'he ofès" , l'ofensa desapareixerà. Senyors, hem de ser conscients que vivim en una societat de gent pusil·lànime i que s'ofèn amb facilitat, perquè no reflexionen adequadament sobre l'opinió que han desenvolupat arran d'una crítica cap a la seva persona. En el segle actual, les persones s'ofenen acusant als altres d'haver sigut danyades i a més estàn protegides per un sistema que restringeix les llibertats individuals.3 comentarios:

Anónimo dijo...

Em sembla molt bé. Per això a mi m'agraden els clàssics. Però també et diré que " no ofent qui vol " o no t'ofenen si no et deixes ofendre, perquè fins i tot en les ofenses hom hi pot trobrar una mica de raó.
Felicitats !!!

Enric Berneda dijo...

Per això, alguns "informem" als nouvinguts (però no en l'espai o el temps) sinò en l'existència. Perquè tard o d'hora, a aquests que s'han acunat en la pusilimitat, els arribarà la necessitat de comprendre el que els passa, el que els ha portat a aquella situació. Per tant, no es tracta només d'obtindre QUINA qualitat humana, sinò de QUAN s'assolirà.

Als joves d'ara se'ls posa més fàcil al principi, però més difícil després, amb una vida que els dona lliçons mitjançant la ironia culposa de la frustració.

Mercedes dijo...

Barret Enric, m'encanta el que has comentat.