lunes, 15 de marzo de 2010

NAZIONE, NAZIONALISMO, NAZIONALISTI IIQuesto post che pubblico oggi l'ha scritto un mio amico catalano, e dato che ho parlato sul nazionalismo sul mio blog, vorrei adesso aggiungere il suo interessante approfondimento su questo argomento:

Nazione é sinonimo di popolo, peró considerato sempre da un punto di vista politico. Una nazione non é una razza, ne un'etnia, ne una lingua, ne una religione. Come giá aveva detto nel suo momento Ernest Renan, una nazione si basa sulla memoria e su una volontà collettiva. Renan, che riffletté in profondità su questo concetto, aggiungeva: "Sulla memoria storica delle nazioni pesano di più le perdite delle vincite, perché quelle impongono obblighi e le guidano verso lo sforzo comune". Chi meglio dei catalani, che celebriamo la nostra festa nazionale il giorno di una perdita, possiamo capire questa affermazione?.
"Il patriotismo é l'amore verso i suoi, il nazionalismo é l'odio verso gli altri", questo l'ha scritto Romain Gary, un novellista francese nato a Lituania, e, per quanti ci pesi ai catalani, credo che é una definizione troppo giusta del termine. Nazionalismo é costruire la nazione come un tutt'uno e se la nazione é un tutt'uno giá non dipende dal popolo, ma é il popolo che dipende da lei, perció il nazionalismo é sempre fondamentalmente antidemocratico e, a breve o lungo termine, xenofobo perché tutti quelli che non fanno parte della nazione non possono neanche fare parte del tutt'uno.
Evidentemente questo tutt'uno non si puó condividere con nessuno, neanche da un punto di vista teorico. Al contrario del catalanismo politico, che credeva al federalismo, il nazionalismo vuole l'indipendenza perché soltanto attraverso uno Stato propio puó sviluppare il suo potenziale ideologico.
Condorcet, nel suo discorso sulle convenzioni nazionali, avvertiva che "Gli amici della verità sono quelli che la cercano e no quelli che se ne fanno un vanto di averla trobato" . Il problema dei nazionalisti é che hanno trobato una verità e se la tengono gelosamente.
Domani questi nazionalisti ci chiederanno di pronunciarci sull'indipendenza, non si sa molto bene di che cosa ne di chi, perché non ci fanno capire bene se stiamo parlando della Catalogna o dei Paesi Catalani, ne ci spiegano nessun progetto di Paese, ne di società, che sia veramente diversa dall'attuale. Mi dispiace dirlo, peró quanto meno, per questa volta non avranno il mio voto, perché sarebbe come lasciare il mio destino nelle sue mani. Una nazione, la mia nazione, é un concetto troppo importante come per lasciarlo nelle mani dei nazionalisti.

ORIGINAL VERSION!!!

Nació és un sinònim de poble, però considerat sempre des d'un punt de vista polític. Una nació no és una raça, ni una ètnia, ni una llengua, ni una religió. Tal com ja va veure en el seu moment Ernest Renan, una nació es fonamenta en la memòria i en una voluntat col·lectiva. Renan, que va reflexionar profundament sobre aquest concepte, afegia: "En la memòria històrica de les nacions pesen més les derrotes que les victòries, perquè aquelles imposen deures i les guien cap a l'esforç comú". Qui millor que els catalans, que celebrem la nostra festa nacional el dia d'una derrota, podem entendre aquesta afirmació?
"El patriotisme és l'amor envers els seus, el nacionalisme és l'odi envers els altres", això ho escrivia Romain Gary, un novel·lista francès nascut a Lituània, i, mal ens pesi als catalans, crec que és una definició força encertada del terme. Nacionalisme és erigir la nació com un absolut i si la nació és un absolut ja no depén del poble sinó que és el poble que depèn d'ella, per tant el nacionalisme sempre és fondamentalment antidemocràtic i, a la curta o la llarga, xenòfob perquè tots aquells que no formen part de la nació tampoc poden formar part de l'absolut.
Evidentment aquest absolut no es pot compartir amb ningú, ni tan sols des d'un punt de vista teòric. Al contrari que el catalanisme polític, que creia en el federalisme, el nacionalisme vol la independència perquè només a través d'un etat propi pot desenvolupar el seu potencial ideològic. Condorcet, en el seu discurs sobre les convencions nacionals, advertia que "Els amics de la veritat són aquells que la cerquen i no els que es vanten d'haver-la trobat". El problema dels nacionalistes és que han trobat una veritat i la guarden gelosament.
Demà aquests nacionalistes ens demanaran que ens pronunciem sobre la independència, no se sap ben bé de què ni de qui, perquè no ens deixen clar si estem parlant de la independència de Catalunya o dels Països Catalans, ni ens expliquen cap projecte de país, ni de societat, que sigui realment diferent de l'actual. Sento dir-ho, però, almenys per aquesta vegada no tindran el meu vot, perquè seria tant com deixar el meu destí en les seves mans. Una nació, la meva nació, és un concepte massa important com per deixar-lo en mans dels nacionalistes.

No hay comentarios: